دات نت نیوک
" ضربان ذات " شب دهم ، قسمت آخر

" ضربان ذات " شب دهم ، قسمت آخر

شاخه های خمیده را دیدم/سیب های رسیده را دیدم/من طلوع ندیده را دیدم/مطلع آن قصیده را دیدم/ماه ِدر خون دمیده را دیدم/آهِ در خون کشیده را دیدم/بر زمین گرسنۀ ملکوت/آسمان چکیده را دیدم/

ضربان ذات - شب نوزدهم محرم الحرام

ضربان ذات - شب نوزدهم محرم الحرام

خون پاک تو کار خواهد کرد/فصل ها را بهار خواهد کرد/در رگ برگ، آب خواهی شد/تپش آفتاب خواهی شد/تشنگان را تو مشک خواهی داد/چشم ها را تو اشک خواهی داد/اشک ها را چراغ خواهی کرد/دشت ها را تو باغ خواهی کرد/رودها را تو راه خواهی برد/چشم را تا نگاه خواهی برد/

ضربان ذات - شب هجدهم محرم الحرام

ضربان ذات - شب هجدهم محرم الحرام

آن طرف، ازدحام جسمانی/این طرف، اتحاد روحانی/آن طرف، گرچه با عدد بودند/این طرف، جلوۀ احد بودند/آن طرف، حرف از فراوانی/این طرف، فقر، فقر ربّانی/

ضربان ذات - شب شانزدهم محرم الحرام

ضربان ذات - شب شانزدهم محرم الحرام

بشنویدم اگر که هشیارید/دست از هوش خویش بردارید/جامی از بادۀ بلا دارم/الصّلا عزم کربلا دارم/

ضربان ذات - شب هفدهم محرم الحرام

ضربان ذات - شب هفدهم محرم الحرام

حق به هر سو که هست با عشق است/اسم زیباتر خدا عشق است/می برد راه را و راهی را/از کجا تا به ناکجا عشق است/

ضربان ذات - پانزدهم محرم الحرام

ضربان ذات - پانزدهم محرم الحرام

تشنگی ، تشنگی، خبر این است/تشنه بودن چقدر شیرین است/تشنگی مشرب درختان است/تشنگی درس آخر دین است/

ضربان ذات - چهاردم محرم الحرام

ضربان ذات - چهاردم محرم الحرام

کربلا را ببین و ویران شو/پرفشانی ببین، پریشان شو/این طرف نور و آن طرف نار است/بامداد جلیل دیدار است/

ضربان ذات - سیزدهم  محرم الحرام

ضربان ذات - سیزدهم محرم الحرام

نام جان پرور خدا آه است /سر ّ تاثیر اسم الله است /از طلب تا وصال راهی نیست/جز به میزان مدّ آهی نیست ..../

ضربان ذات - دوازدهم محرم الحرام

ضربان ذات - دوازدهم محرم الحرام

می روم می روم که او باقیست تشنه مردنم که او ساقیست حمد بی حد نثار حضرت او الذی لا اله الا هو ....

ضربان ذات - یازدهم محرم الحرام

ضربان ذات - یازدهم محرم الحرام

گوش کن بانگ آسمانی را بنگر آفاق بی کرانی را از کران تا به بی کران نور است بنگر این ظاهری که مستور است ...